POSTARÁME SA O VÁS

rámci odborných činností je realizované najmä základné sociálne poradenstvo, každodenná pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní Vašich práv a právom chránených záujmov a zvýšená ošetrovateĺská starostlivosť.

V rámci obslužných činností Vám zabezpečíme ubytovanie, celodenné stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

Zariadenie plne rešpektuje Vaše prirodzené vzťahy s rodinou a blízkymi a zároveň im dáme priestor aktívne sa zapojiť do spoločenských činností zariadenia.
V našom zariadení pracujeme s Informačným systémom Cygnus, čo nám dáva dispozíciu poskytovať sociálne služby ešte kvalitnejšie.